Van duizend bloemen naar een boeket

Inventarisatie initiatieven Zorgevaluatie en Gepast gebruik

SiRM heeft alle lopende initiatieven en programmas geïnventariseerd die raakvlakken hebben met zorgevaluatie en gepast gebruik. We hebben daarvoor faciliterende activiteiten van partijen rondom zorgevaluatie geïdentificeerd. Dit zijn activiteiten die de HLA-partijen, ZonMw en het Zorginstituut uitvoeren om zorgevaluatie en gepast gebruik te stimuleren. Uit de inventarisatie blijkt dat HLA-partijen op sommige faciliterende activiteiten veel verschillende initiatieven gestart zijn, maar dat meer samenhang tussen deze initiatieven gewenst is. Tegelijkertijd constateren we dat er op andere faciliterende activiteiten nog weinig initiatieven gestart zijn, terwijl hier actie wel wenselijk is.

De ambitie van het programma zorgevaluatie en gepast gebruik is dat zorgevaluatie over 5 jaar integraal onderdeel is van het reguliere zorgproces waarbij het onbekende wordt geëvalueerd, het bekende wordt geïmplementeerd en de patiënt daardoor de voor hem/haar beste zorg krijgt. Zorgevaluatie naar een hoger plan tillen kan als partijen zich verbinden aan een afgestemde ‘cirkel van gepast gebruik’ van agenderen, evalueren, implementeren en monitoren. Een eerste stap hierin is inventariseren wat er op dit moment in Nederland gebeurt op het gebied van zorgevaluatie en gepast gebruik. Het programma heeft SiRM hiertoe opdracht gegeven.

We hebben deze opdracht in drie stappen aangepakt.

  1. Identificeren van benodigde activiteiten van HLA partijen om de cirkel van gepast gebruik te faciliteren.
  2. In kaart brengen van lopende initiatieven bij deze zogenoemde faciliterende activiteiten.
  3. Inzichtelijk maken van budgetten van subsidieprogramma’s waar subsidie aangevraagd kan worden voor zorgevaluatie-onderzoeken en implementatieprojecten.

We hebben hiervoor alle HLA-partijen, ZonMw en het Zorginstituut geïnterviewd en desk research verricht.

Uit de inventarisatie blijkt dat partijen op sommige faciliterende activiteiten veel verschillende initiatieven gestart zijn, maar dat meer samenhang tussen deze initiatieven gewenst is:

  • Er kan meer samenhang aangebracht worden bij het identificeren en prioriteren van openstaande vragen (agenderen)
  • Een overkoepelende aanpak is van belang bij een goede infrastructuur voor gegevensverzameling (evalueren)
  • Partijen mogen meer met elkaar samenwerken bij implementatie en niet alleen met de eigen achterban (implementeren)
  • Spiegelinformatie kan structureler worden ontwikkeld en systematischer worden gebruikt om de kwaliteit van zorg te verhogen (monitoren)

Tegelijkertijd constateren we dat er op andere faciliterende activiteiten nog weinig initiatieven gestart zijn, terwijl hier actie wel wenselijk is:

  • Er mag meer aandacht uitgaan naar passende onderzoeksmethoden en uitkomstmaten die betekenisvol zijn voor de patiënt en geschikt voor onderzoek (agenderen)
  • Onderzoeksresultaten mogen systematischer worden vertaald naar de praktijk van de zorgverlening en daar vaker besproken worden (implementeren)
  • Oorzaken van praktijkvariatie en effecten van implementatie op gezondheid en kosten mogen meer worden onderzocht (monitoren)

Daarnaast mag er meer aandacht uitgaan naar ondersteunende activiteiten om de cirkel van gepast gebruik als regulier onderdeel van de zorg te stimuleren. Denk bijvoorbeeld aan het bevorderen van een verander- en leercultuur ten behoeve van de cirkel van gepast gebruikt en het stimuleren van zorgevaluatie door het verkennen van opties om wet- en regelgeving passender te maken.

Downloads en links

Geschreven door