Vergrijzing vraagt om creativiteit

Analyse vraag- en aanbodontwikkelingen in ROAZ regio Brabant

In opdracht van Netwerk Acute Zorg Brabant (NAZB) heeft SiRM vraag- en aanbodontwikkelingen in de spoedzorgketen in kaart gebracht. Uit de analyse van SiRM blijkt dat in 2023 zowel in de huisartsenspoedzorg, als de ambulancezorg en de acute ziekenhuiszorg, een tekort aan personeel zal optreden. Ketenpartners verwachten het tekort in de komende jaren niet te kunnen invullen. Zij zullen de productiviteit van de keten moeten verhogen en hun personeel slimmer in moeten zetten.

Het tekort aan spoedzorgverleners ontstaat doordat de vraag naar spoedzorg toeneemt en het personeelstekort verder oploopt. Bovenop de openstaande vacatures die er nu al zijn verwachten we voor ambulance- en SEH-verpleegkundigen een netto uitstroom de komende jaren. Het tekort wordt naar verwachting wel enigszins gedempt door intensievere samenwerking tussen de ketenpartners.

De vraag naar spoedzorg neemt toe. De verwachte groei is het hoogst voor huisartsenvisites met 3,0% per jaar. Voor huisartsencontacten en -consulten, ambulancezorg en acute ziekenhuiszorg ligt de jaarlijkse groei tussen de 1,5 tot 2%. De voornaamste oorzaak van de stijgende vraag is de groei en de vergrijzing van de bevolking. Andere ontwikkelingen die een belangrijk aandeel hebben in de toename zijn de verwachting dat zorg 24/7 beschikbaar is en de afname van huisartsenzorg. Ontwikkelingen die een kleinere bijdrage leveren aan de groei zijn: een griepepidemie, extramuralisering van kwetsbare ouderen en afname van reguliere ziekenhuiszorg. We verwachten dat de vraag juist afneemt door campagnes juist spoedzorggebruik.

Het tekort aan personeel dat we verwachten in 2023, ontstaat niet alleen doordat de vraag naar spoedzorg toeneemt. We zien dat er voor alle functies in de spoedzorgketen nu al vacatures openstaan. Daarnaast stromen er veel ambulanceverpleegkundigen en SEH-verpleegkundigen uit door pensionering en de hoge belasting. Het aantal ambulance- en SEH-verpleegkundigen dat opgeleid wordt, is niet toereikend voor deze uitstroom.

De tekorten in personeel in de spoedzorgketen worden enigszins gedempt door intensievere samenwerking tussen ketenpartijen. Er zijn twee aanbodontwikkelingen waarvan wij verwachten dat zij aanzienlijke impact kunnen hebben en waarvan de kans groot is dat zij optreden. Het gaat om gezamenlijke triage en inzetbepaling om ondoelmatige huisartsenspoedzorg en ambulancezorg te voorkomen. Daarnaast zal het verbeteren van de doorstroom naar de VVT ervoor zorgen dat de druk op de SEH afneemt.

In ‘Pro-actieve spoedzorgketen – Overzicht activiteiten’ staat beschreven welke activiteiten de ketenpartners kunnen ondernemen om pro-actief in te spelen op deze toenemende vraag en verwachtte personeelstekorten. De activiteiten zijn gericht op het dempen van de vraag, het verhogen van de productiviteit van de spoedzorgketen, en op het vergoten van de instroom en het verlagen van de uitstroom van personeel.

Downloads en links

Geschreven door