Versnellingsagenda’s voor Juiste Zorg op de Juist Plek voor vier aandoeningen

SiRM heeft in opdracht van de hoofdlijnenakkoordpartners Medisch Specialistische Zorg versnellingsagenda’s opgesteld voor vier aandoeningen. Voor deze aandoeningen zijn al landelijke afspraken gemaakt over wat de juiste zorg is en hoe deze in te richten, maar de uitvoering ervan in de praktijk kan versnelling gebruiken. In de versnellingsagenda’s beschrijven we acties die partijen kunnen oppakken om de stap naar Juiste Zorg op de Juiste Plek te maken.

Juiste Zorg op de Juiste Plek is een speerpunt in het Hoofdlijnenakkoord 2019-2022 van de Medisch Specialistische Zorg. Om Juiste Zorg op de Juiste Plek in 2019 al concreet vorm te geven, hebben de FMS, NVZ, NFU, ZKN, ZN, V&VN en de Patiëntenfederatie opdracht gegeven aan SiRM om Versnellingsagenda’s op te stellen voor vier aandoeningen:

  • pijn op de borst,
  • perifeer arterieel vaatlijden,
  • artrose van de knie en heup, en
  • (röntgenfoto’s bij) acute buikklachten.

Voor deze aandoeningen is de afgelopen jaren landelijk al afstemming bereikt over wat juiste zorg is en hoe het zorgproces ingericht moet worden, maar de toepassing van deze afspraken in de praktijk kan een zetje gebruiken.

Om deze implementatie van afspraken te versnellen beschreven we acties die partijen landelijk, in regionaal verband óf in het ziekenhuis kunnen oppakken.

Hiervoor keken we naar vijf specifieke aandachtsgebieden binnen het zorgproces:

  • communicatie en gedeelde besluitvorming met patiënten.
  • doelmatige inzet diagnostische middelen,
  • inzet op stepped-care,
  • transparante kwaliteitsinformatie, en
  • ontwikkeling van richtlijnen.

Zorgprofessionals, zorgverzekeraars, ziekenhuizen en patiëntenorganisaties gaan nu gezamenlijk aan de slag om enkele actiepunten versneld uit te werken en in de praktijk toe te passen. Daarmee kan een belangrijke stap worden gemaakt naar de ‘juiste zorg op de juiste plek’ voor patiënten met deze aandoeningen.

Downloads en links

Geschreven door