SiRM Insight

Relatief weinig behandelingen per hoofd van de bevolking in Nederland

Insight
23 juli 2021

Niet-effectieve zorg kan leiden tot behandelingen die meer kwaad dan goed doen en zorgt bovendien voor onnodige zorgkosten. De mogelijkheid om niet-effectieve ziekenhuiszorg terug te dringen is daarom een actueel onderwerp. Om in te schatten of in Nederland bij een deel van de behandelingen niet-effectieve zorg wordt geleverd, hebben we het aantal behandelingen per hoofd van de bevolking vergeleken met andere West-Europese landen. Voor het merendeel van twintig onderzochte behandelingen scoort Nederland laag.

In opdracht van de Ministeries van Financiën en VWS heeft SiRM een inschatting gemaakt van het aandeel niet-effectieve medisch-specialistische ziekenhuiszorg en wat nodig is om dit af te bouwen. We concluderen dat de meerkosten door niet-effectieve ziekenhuiszorg circa 6% bedragen, met een ruime bandbreedte van 1-12%.

Onderdeel van dit onderzoek was een vergelijking van het aantal behandelingen per hoofd van de bevolking voor twintig veelvoorkomende behandelingen, waaronder keizersneden en heupvervangingen. Om deze vergelijking te maken, hebben we voor vijftien West-Europese landen het gemiddeld aantal behandelingen per hoofd van de bevolking berekend. Dit is gedaan voor twintig behandelingen waarvoor de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) data verzamelt. Als we het aantal behandelingen per hoofd van de bevolking in Nederland delen door het gemiddelde aantal behandelingen per hoofd van de bevolking van de vijftien landen, kunnen we zien of Nederland gemiddeld meer (>1,0) of minder (<1,0) behandelingen uitvoert. Voor dertien van de twintig onderzochte behandelingen levert Nederland minder behandelingen dan het gemiddelde van de behandelingen die in OESO-verband worden vergeleken.

Er zijn zeven behandelingen waarvoor Nederland wél boven het gemiddelde scoort. De grootste (en ook bekendste) uitschieter is het verwijderen van keelamandelen (tonsillectomie). Een andere behandeling waarvoor Nederland boven het gemiddelde scoort is de laparoscopische liesbreuk operatie (laparoscopic repair of Inguinal hernia). Opvallend is echter dat Nederland lager dan gemiddeld scoort voor open liesbreuk operaties (repair of Inguinal hernia). Dit kan er op wijzen dat hier al in grotere mate een verschuiving van de open naar de laparoscopische operatie heeft plaatsgevonden.

Geschreven door