Kwaliteitsindicatoren
Menu

Een gewijzigde vorm van Hoofdlijnenakkoorden

In opdracht van het ministerie van VWS voerde SiRM een evaluatie uit van het instrument Hoofdlijnenakkoorden (HLA’s) in de zorg. Deze evaluatie hebben wij uitgevoerd met nauwe betrokkenheid van de verschillende ondertekenaars. Op basis hiervan geven wij vier aanbevelingen voor een eventuele nieuwe ronde HLA’s. De aanbevelingen richten zich op de inhoud van een HLA en de rol van VWS en andere ondertekenaars.

In verschillende domeinen van de zorg heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) samen met veldpartijen een Hoofdlijnenakkoord (HLA) opgesteld. De minister van VWS sluit deze HLA’s sinds 2012 af met partijen. In de HLA’s zijn afspraken opgenomen om de kwaliteit en doelmatigheid te bevorderen, en de toegankelijkheid en betaalbaarheid te borgen. In opdracht van het ministerie van VWS heeft SiRM een evaluatie uitgevoerd van het instrument HLA met als doel lessen te trekken uit de ervaringen van betrokkenen met de huidige HLA’s voor eventuele volgende HLA’s.

Het project kende vier fasen, waarbij de ondertekenaars van de HLA’s in elke fase nauw betrokken waren. In de eerste fase is met iedere ondertekenaar een interview gevoerd om de evaluatievragen op te stellen. Deze vragen zijn in de tweede fase beantwoord door met hen verdiepende interviews te houden. De onderwerpen waarop ondertekenaars het sterkst van mening verschilden, hebben we besproken in twee discussiesessies. De resultaten van de interviews en de discussiesessies zijn geland in een conceptrapport met een aantal aanbevelingen om HLA’s effectiever in te zetten. Hierop kon elke ondertekenaar reageren in de derde fase. In de vierde fase zijn op basis van de reacties de aanbevelingen waar de meeste vragen bij waren nader aangescherpt. Dit hebben we gedaan door het organiseren van twee dialoogsessies, waarbij we gebruik hebben gemaakt van innovatieve werkvormen.

Het resultaat is een gedragen rapport met concrete aanbevelingen voor een eventuele nieuwe ronde HLA’s. Hierdoor zijn partijen in staat om een betere afweging te maken welke onderwerpen op welke manier in een HLA kunnen landen, hoe HLA’s met elkaar samenhangen, welke rol VWS op zich kan nemen en hoe de governance ingericht kan worden. Dit helpt om betere afspraken met elkaar te maken, met als doel om de zorg voor patiënten en cliënten te verbeteren en de zorg betaalbaar te houden.

Team

Jan-Peter Heida
Jan-Peter Heida
Partner Healthcare & Energy
Vooral actief in Ziekenhuiszorg, Ouderenzorg en Eerstelijns zorg
Bekijk profiel
Geraline Boonzaaijer
Director
Vooral actief in Geestelijke gezondheidszorg, Eerstelijns zorg en Maatschappelijke ondersteuning
Bekijk profiel

Contact

dr. Jan-Peter Heida (partner)
+31 6 41 36 23 59 jp.heida@sirm.nl

Pam van der Meer (officemanager)
+31 6 21 32 55 55 pam.vandermeer@sirm.nl

SiRM

WTC Utrecht
Stadsplateau 17
3521 AZ Utrecht


info@sirm.nl
Google maps

KvK SiRM Group B.V.: 67397395
KvK SiRM Healthcare B.V.: 67401600