Implementatie en doorontwikkeling van het kwaliteitskader ambulancezorg

SiRM ondersteunt AZN bij de implementatie van het kwaliteitskader ambulancezorg. In 2021 worden de resultaten van de meting op de eerste indicatoren gepubliceerd in het Sectorkompas van AZN. Hiermee wordt de kwaliteit van ambulancezorg in Nederland voor het eerst openbaar en objectief gepresenteerd, op basis van door de sector en betrokken partijen overeengekomen indicatoren.

Op 12 november 2018 hebben de minister voor Medische Zaken en Sport en de voorzitters van Ambulancezorg Nederland (AZN) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) het actieplan ambulancezorg ondertekend. Een van de acties is de ontwikkeling van een objectief en meetbaar kwaliteitskader dat handvatten biedt voor het verbeteren van de kwaliteit van ambulancezorg.

In 2019 heeft AZN het kwaliteitskader ambulancezorg 1.0 ontwikkeld in samenwerking met Zorgverzekeraars Nederland (ZN), Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland Ambulancezorg (V&VN) Ambulancezorg, Nederlandse Vereniging van Medisch Managers Ambulancezorg (NVMMA), Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) en de Patiëntenfederatie Nederland. Het bevat inhoudelijke en procesmatige indicatoren en normen voor de spoedeisende en planbare ambulancezorg. Het kwaliteitskader is eind 2019 aangeboden aan Zorginstituut Nederland en wordt gefaseerd geïmplementeerd in 2020-2023.

AZN heeft SiRM gevraagd bij die implementatie te ondersteunen. In 2020 stonden de eerste 13 kwaliteitsindicatoren op de agenda. SiRM stelde op basis van deskresearch en interviews met kwaliteitsfunctionarissen voor elke indicator een meetplan op. Om tot conclusies over de kwaliteit van ambulancezorg en streefwaarden te komen, verzamelde en analyseerde SiRM over 2019 gegevens van de 25 RAV’s. In bijeenkomsten met data-experts en kwaliteitsfunctionarissen van de RAV’s toetsten we onze bevindingen. Eind 2020 presenteerde SiRM de voortgangsrapportage aan de leden van AZN, ZN, het Ministerie van VWS en de Patiëntenfederatie Nederland.

In het eerste kwartaal van 2021 worden de resultaten van de eerste 13 signalen gepubliceerd in het Sectorkompas van AZN. Hiermee wordt de kwaliteit van ambulancezorg voor het eerst openbaar en objectief gepresenteerd, op basis van een brede set door de sector en betrokken partijen overeengekomen kwaliteitsindicatoren.

Het komende jaar ondersteunt SiRM bij het implementeren van de volgende zes kwaliteitsindicatoren en het actualiseren en onderhouden van de eerste 13.

Geschreven door