Kaderwetevaluatie Nederlandse Zorgautoriteit

Project
26 oktober 2023

In opdracht van het ministerie van VWS voerde SiRM de vijfjaarlijkse kaderwetevaluatie van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) uit. De evaluatie bevat een oordeel over het functioneren van de NZa. We formuleerden aanbevelingen om de behaalde verbeteringen uit te breiden en te borgen.

De NZa vervult een belangrijke rol in het zorgstelsel. Zij heeft als taak om de verschillende zorgmarkten te reguleren en er toezicht op te houden. Om te bepalen of de NZa effectief en efficiënt werkt wordt de NZa, net als andere zelfstandige bestuursorganen, iedere vijf jaar geëvalueerd. VWS heeft daarnaast aandacht gevraagd voor de governance en sturing, samenwerking, nieuwe taken van de NZa, en voortgang op de aanbevelingen van de vorige evaluatie.

We deden uitgebreid deskresearch en voerden in totaal 64 interviews, verdeeld over verschillende type stakeholders. Hiernaast spraken we met NZa-medewerkers over belangrijke thema’s die gedurende de evaluatieperiode speelden en organiseerden we een werksessie met managers. Een begeleidingscommissie en een adviescommissie, waarvan de laatste bestond uit inhoudelijke experts, begeleidde ons.

Het algemene beeld op basis van de evaluatie is dat de NZa de afgelopen jaren een flinke verbeter- en professionaliseringsslag heeft doorgemaakt. De buitenwereld heeft waardering voor de deskundigheid van de NZa en de toegevoegde waarde die zij levert. NZa-medewerkers zijn intrinsiek gemotiveerd voor hun werk en voelen zich sterk betrokken bij de organisatie.

De gerealiseerde versterkingen kunnen verder uitgebreid en beter geborgd worden. We doen daarvoor meerdere aanbevelingen. De belangrijkste drie zijn:

  • Versterk de governance door de portefeuilles in de Raad van Bestuur evenwichtiger te verdelen en de Audit Adviescommittee en de Raad van Advies samen te voegen tot één intern toezichtsorgaan met ruimere bevoegdheden.
  • Voer effectmetingen uit en rapporteer kwantitatief over de bereikte resultaten van de strategische agenda.
  • Breng de managementsturingsinformatie op orde.

Met het opvolgen van de aanbevelingen kan de NZa beter meegroeien met de maatschappelijke veranderingen en invulling geven aan haar taken. Dit is van belang om de sterke autoriteit te blijven die nodig is met de toenemende druk op het zorgstelsel door vergrijzing, tekorten op de arbeidsmarkt en budgettaire krapte.

Geschreven door