Meta-inventarisatie naar contracten met uitkomsten van zorg

Project
24 juli 2020

In opdracht van VWS voerde SiRM een meta-inventarisatie uit naar contracten tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders in de msz waarin uitkomsten van zorg zijn opgenomen. SiRM concludeert dat uitkomstgerichte contracten anno 2020 slechts op kleine schaal bestaan. Voor zowel zorgaanbieders als zorgverzekeraars zijn er onvoldoende prikkels om op uitkomsten van zorg te contracteren.

In 2018 heeft het ministerie van VWS het programma Uitkomstgerichte Zorg in het leven geroepen, met als doel een medisch specialistische zorg (msz) die meer gericht is op uitkomsten, zoals bijvoorbeeld sterfte, complicaties en de door patiënt ervaren kwaliteit van leven. Samen met de partijen uit het hoofdlijnenakkoord msz werkt het ministerie aan het creëren van meer inzicht in de uitkomsten van zorg (programmalijn 1), meer samen beslissen (programmalijn 2), meer uitkomstgericht contracteren/organiseren (programmalijn 3) en betere toegang tot informatie over uitkomsten (programmalijn 4). SiRM is door het ministerie van VWS gevraagd om een meta-inventarisatie uit te voeren van innovatieve contractvormen waarin uitkomsten van msz een centrale rol hebben. ​

Het onderzoek bestond globaal uit vier stappen:

  • Bepalen van te inventariseren kenmerken (betrokken partijen, indicatoren, type afspraak etc.)
  • Opstellen longlist van uitkomstgerichte contracten door houden van interviews met o.a. HLA-partijen, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, toezichthouders en gezondheidseconomen
  • Destilleren van de rode draad die uit de initiatieven op de longlist naar voren komt (o.a. bouwstenen van een succesvol contract, prikkels, effect op kwaliteit en kosten).
  • In kaart brengen van kennislacunes en suggesties tot vervolgonderzoek doen.

SiRM concludeert dat uitkomstgerichte contracten anno 2020 slechts op kleine schaal bestaan. Voor zowel zorgaanbieders als zorgverzekeraars zijn er onvoldoende prikkels om op uitkomsten van zorg te contracteren. Uit de meta-inventarisatie blijkt verder dat het effect van uitkomstgericht contracteren op de kwaliteit en kosten van zorg in de praktijk nog onvoldoende in beeld is, en er vanuit de literatuur geen eenduidig bewijs ligt.

Op basis van de meta-inventarisatie van SiRM laat ministerie van VWS vervolgonderzoek uitvoeren, gericht op opschaling van uitkomstgericht contracteren en het verkrijgen van een beter beeld van de effecten op kwaliteit en kosten van zorg. Vervolgens wordt een implementatietoolkit samengesteld die partijen helpt de beweging naar uitkomstgericht contracteren op te schalen.

Geschreven door