Routekaart voor kwaliteitstransparantie in de ggz

In het Hoofdlijnenakkoord GGZ 2019-2022 is de ambitie geformuleerd om de transparantie van de kwaliteit van zorg in de ggz te verbeteren. Akwa GGZ heeft aangeboden om de mogelijkheden hiervoor in kaart te laten brengen en SiRM gevraagd dit te doen. We adviseerden de betrokken partijen samen te gaan werken aan de hand van een routekaart. Ons advies beschreef ook hoe met die routekaart om te gaan.

In het Hoofdlijnenakkoord (HLA) GGZ 2019-2022 hebben patiëntvertegenwoordigers, beroeps- en brancheverenigingen, zorgverzekeraars en het ministerie van VWS gemeenschappelijke ambities geformuleerd voor het verbeteren van de transparantie van de kwaliteit van zorg in de ggz. Akwa GGZ heeft in het voorjaar van 2020 aangeboden om voor de partijen van het HLA de mogelijkheden voor het verbeteren van kwaliteitstransparantie in de ggz in kaart te laten brengen. SIRM heeft dit vervolgens in hun opdracht gedaan.

Door uitgebreide deskresearch, 45 interviews en een straatenquête zijn de doelen voor kwaliteitstransparantie van verschillende stakeholders vastgesteld, verschillende aspecten van kwaliteit geïdentificeerd en de belangrijkste vraagstukken rondom kwaliteitstransparantie in beeld gebracht. Op basis hiervan adviseerden wij de partijen in het HLA om samen te werken aan de hand van een routekaart voor het verbeteren van kwaliteitstransparantie. De routekaart maakt duidelijk welke kwaliteitsaspecten transparantie worden gemaakt en aan welke doelen van stakeholders dit bijdraagt. Voor de uitwerking adviseerden wij dat inhoudelijke werkgroepen voor elk kwaliteitsaspect steeds dezelfde stappen doorlopen: van keuze voor een bepaald aspect tot en met implementatie en borging.

Het advies is aangeboden aan de HLA-partijen ter ondersteuning van de besluitvorming op bestuurlijk niveau over hoe komende jaren gewerkt kan worden aan het verbeteren van de kwaliteitstransparantie in de ggz.

Geschreven door