Project
14 april 2023

De vraag naar podotherapeuten is groter dan het aanbod en de instroom in de opleiding is momenteel (te) laag. Op basis van deskresearch en interviews identificeerden we toekomstscenario’s voor een levensvatbare opleiding van podotherapeuten. We concludeerden dat het realiseren van instroom vanuit de brancheopleiding medisch pedicure richting de hbo-bacheloropleiding podotherapie het meeste kan bijdragen aan het verhogen van de instroom.

De vraag naar podotherapeuten is groter dan het aanbod: er zijn structureel ruim 300 vacatures niet ingevuld. Tegelijkertijd versterkt de positie van de podotherapeut omdat meer voetzorg vergoed wordt vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). Fontys & Saxion Hogescholen bieden de hbo-opleiding podotherapie aan, maar de instroom is momenteel (te) laag. Om toch voldoende podotherapeuten kwalitatief goed op te leiden, vroegen zij SiRM om inzicht te geven in scenario’s die tot een levensvatbare opleiding van podotherapeuten kunnen leiden.

Aan de hand van deskresearch hebben we een aantal contextbeschrijvingen en factsheets opgesteld over de opleidingsstructuur binnen de voetzorg, podotherapeuten, trends in het onderwijs en trends in zorg en welzijn. Op basis van deze informatie, aangevuld door interviews met experts uit het veld, identificeerden we twaalf mogelijke scenario’s die we met de opdrachtgevers hebben besproken. Vier van deze scenario’s hebben we vervolgens verder uitgewerkt en gescoord op vooraf gedefinieerde (gewogen) toetsingscriteria.

We concludeerden dat het realiseren van een doorstroomroute vanuit de brancheopleiding medisch pedicure naar de hbo-bacheloropleiding podotherapie het meest kan bijdragen aan het verhogen van de instroom. Fontys & Saxion Hogescholen gaan de mogelijkheden hiervoor de komende periode verder onderzoeken om de toekomst voor de opleidingen podotherapie te bepalen en zo te borgen dat er voldoende kwalitatief goede podotherapeuten opgeleid worden.

Geschreven door