Toekomstige marktstructuur van de ouderenzorg

In opdracht van ActiZ verkende SiRM de mogelijke marktstructuur van de ouderenzorg in de toekomst. Het is immers denkbaar dat de regulering van het collectief gefinancierde ouderenzorgpakket gaat veranderen. SiRM heeft de verwachte veranderingen in kaart gebracht en op basis daarvan drie toekomstscenario’s geschetst.

De ouderenzorg wordt geconfronteerd met grote uitdagingen: de vraag naar ouderenzorg neemt sterk toe, terwijl het aanbod op de arbeidsmarkt achterblijft. ActiZ wil inzicht hebben in hoe deze ontwikkelingen en mogelijke stelselwijzingen als gevolg hiervan, de marktstructuur van de ouderenzorg kunnen beïnvloeden.

SiRM identificeerde voor Actiz de relevante trends en bracht de mogelijke invloed hiervan op de marktstructuur in beeld. We maakten hiervoor gebruik van de resultaten van onze eigen eerdere data-analyses en bestudeerden een groot aantal beleidsrapporten, onderzoeken en adviezen over de (toekomst) van de ouderenzorg.

Op basis hiervan concludeerden we dat, als reactie op de (personeels-)schaarste, naar verwachting een splitsing van de ouderenzorgmarkt in vier delen ontstaat: een systeemfunctie rond acute zorg en ketenzorg, planbare zorg, ondersteuning en wonen. Hiervan zijn de regulering van de planbare zorg en de systeemfunctie, en de afbakening tussen deze twee het meest onzeker.

Deze onzekerheid vormde de basis voor drie scenario’s:

  • Regionale mono- of duopolies voor zowel de systeemfunctie als alle planbare zorg
  • Grote regionale aanbieders die, gedeeltelijk in samenwerking met overige aanbieders en netwerkpartners de systeemfunctie vervullen
  • Een scherpe scheiding tussen een regionaal belegde systeemfunctie en grote diversiteit aan aanbieders van planbare zorg.

In de drie geschetste scenario’s vallen ondersteuning en wonen op termijn buiten het collectieve pakket.

De scenario’s zijn gepresenteerd tijdens verschillende bijeenkomsten van ActiZ als onderdeel van een bredere discussie tussen leden van ActiZ over de toekomst van de ouderenzorg.

Geschreven door