Herijking strategie Tjongerschans ziekenhuis

Project
25 februari 2022

SiRM begeleidde Ziekenhuis Tjongerschans bij de herijking van haar strategie. De strategie richt zich op het leveren van zoveel mogelijke waarde voor mens en maatschappij en het vervullen van een regierol in de regio. Tjongerschans gebruikt de herijkte strategie en het actieplan dat SiRM opstelde om gericht invulling te geven aan haar ambities.

De afgelopen jaren heeft het Ziekenhuis Tjongerschans (TSH) gewerkt aan de uitvoering van haar strategie 2015-2020 “Sterk in verbinding”. Hoewel de uitgezette medisch inhoudelijke koers nog grotendeels wordt gedeeld, is behoefte ontstaan aan een herijkte strategie, die proactief inspeelt op ontwikkelingen van zorgvraag en -aanbod, betekenis geeft aan Tjongerschans haar ambitie en gewenste regionale functie. Het bestuurlijk team vroeg SiRM om te ondersteunen bij het opstellen van de herijkte strategie.

SiRM hield interviews met o.a. artsen, bestuurders, ketenpartners en zorgverzekeraars om drie toekomstscenario’s te definiëren. Vervolgens spraken we met (zorg)professionals om de impact van de scenario’s op basis van data te kwantificeren. Wat zouden deze scenario’s betekenen voor het aantal en type patiënten, en de manier waarop Tjongerschans zorg aan hen levert binnen het zorgnetwerk? Op basis van deze scenario-analyse organiseerden we werksessies met de medische staf, bestuurders en medezeggenschapsraden om strategische keuzes te maken. De uitkomsten daarvan vormden de basis voor de herijkte strategie.

Deze richt zich ten eerste op het leveren van zoveel mogelijke waarde voor mens en maatschappij. Dat betekent aan de ene kant bijvoorbeeld het verbeteren van uitkomsten voor de patiënt, door als lerende organisatie continu te verbeteren, patiënten ook in bredere zin als mens te benaderen en hun eigen regie te bevorderen, en door in samenwerking met partners in het zorgnetwerk de juiste zorg op de juiste plek te leveren. Tjongerschans richt zich op samenwerking omdat zorgpartners elkaar meer in hun kracht kunnen zetten. Zo heeft Tjongerschans bijvoorbeeld de expertise en faciliteiten om specifieke zorg uit de regio op te vangen, wat andere zorgpartners in Noord-Nederland ruimte geeft voor zorg die beter bij hun profiel past. Aan de andere betekent het dat Tjongerschans zorgvuldig omgaat met de inzet van mensen en middelen, bijvoorbeeld door integrale capaciteitsplanning, een duurzame en inspirerende werkomgeving, en een besturingsmodel gericht op de kernactiviteiten Tjongerschans.
Ten tweede vormt de strategie een leidraad bij het vervullen van een regierol in de regio, met een breed palet van medisch specialistische zorg dichtbij de patiënt.

Tjongerschans gebruikt de herijkte strategie en het actieplan dat SiRM opstelde om gericht invulling te geven aan haar ambities.

Geschreven door