Ordening en financiering van de ambulancezorg

Project
1 mei 2017

Ter voorbereiding op de nieuwe Wet ambulancezorg diende het kabinet keuzes te maken over de ordening en financiering van de ambulancezorg. VWS vroeg SiRM in dat kader een vergelijkende analyse uit te voeren van verschillende varianten. Het opgeleverde rapport bevat negen varianten die ieder op 11 criteria getoetst zijn.

In 2020 zou de nieuwe Wet ambulancezorg (Waz) ingaan. De Tijdelijke wet ambulancezorg (Twaz) die de Waz vervangt werd in 2013 van kracht. Het kabinet moest ter voorbereiding op de Waz keuzes maken over de inrichting van de ambulancezorg per 2020. Het ministerie van VWS (VWS) vroeg SiRM in dat kader een vergelijkende analyse uit te voeren van verschillende varianten voor ordening en financiering van de ambulancezorg.

SiRM heeft de vergelijkende analyse in twee fases uitgevoerd. De eerste fase stond in het teken van de inventarisatie van mogelijke ordeningsvarianten en een voorlopige score op 11 toetsingscriteria van VWS. De tweede fase betrof het uitwerken van negen door VWS gekozen ordeningsvarianten en een verdieping van de scores op de toetsingscriteria. De scores zijn gebaseerd op ‘expert opinions’ – opgehaald uit expertbijeenkomsten en interviews – en desk research. De weging van mogelijk tegengestelde expert opinions lag bij SiRM. SiRM werd bij het onderzoek ondersteund door een begeleidingsgroep die kennis en kunde leverde, om zo feitelijke onjuistheden en omissies te voorkomen.

SiRM concludeerde dat vooral de ordeningsvarianten waar VWS of de zorgverzekeraar de zogenaamde regisseur is, goed scoren op de toetsingscriteria. Ook het ROAZ scoort relatief goed als regisseur, vooral op de operationele criteria. Echter, de governance van het ROAZ is (nog) onvoldoende toegerust om regisseur te zijn. Uit de analyse bleek daarnaast dat er minder draagvlak bestaat voor private aanbieders met mogelijkheid tot winstuitkering.

De nieuwe Wet ambulancezorgvoorzieningen gaat uiteindelijk pas per 2021 in. De inrichting die gekozen is in de nieuwe wet, verschilt nauwelijks van de huidige. Het kabinet denkt dat de ambulancezorg in Nederland aangemerkt kan worden als een niet-economische dienst van algemeen belang (NEDAB). SiRM sprak in haar rapport juist de verwachting uit dat een NEDAB geen stand zou houden bij de Europese rechter.

Geschreven door