Ontwikkel het Stagefonds door

Verkenning vergoeding stagebegeleiding

Project
16 april 2024

In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) onderzocht SiRM alternatieve bekostigingsopties voor het vergoeden van stagebegeleiding. We concluderen dat deze alternatieven niet mogelijk zijn of voor veldpartijen onwenselijk zijn. Daarnaast is er breed draagvlak voor de continuering van het huidige Stagefonds, waarbij enkele verbeteringen mogelijk lijken.

Bij te weinig kwalitatief goede stageplaatsen stokt de instroom op de arbeidsmarkt. De huidige subsidieregeling Stageplaatsen Zorg II (het Stagefonds) biedt een tegemoetkoming in de kosten voor aanbieders die een stageplek realiseren voor mbo- en hbo-studenten. In het Integraal Zorgakkoord (IZA) spraken het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en veldpartijen af dat er een kostendekkende vergoeding voor stagebegeleiding komt via een beschikbaarheidbijdrage en dat VWS hiertoe samen met de NZa een verkenning uitvoert. De IZA-afspraak komt deels voort uit kritiek op het huidige Stagefonds vanuit de Sociaal Economische Raad en de Algemene Rekenkamer. Belangrijk kritiekpunt was dat meer aanvragen zijn dan verwacht terwijl het beschikbaar budget vastligt. De vergoedingsbedragen per stage vallen daardoor vaak lager uit dan het maximale bedrag waarop aanbieders vaak op rekenen. Daardoor ontstaat er geen prikkel om méér stages aan te bieden.

In opdracht van VWS en met betrokkenheid van de NZa verkende SiRM hoe de bekostiging van stagebegeleiding optimaal en kostendekkend kan worden vormgegeven binnen prestaties en tarieven. Gedurende het proces vroeg VWS SiRM om de opties breed te inventariseren en ook verder te kijken dan strikt de prestaties en tarieven.

We deden deskresearch en voerden interviews met betrokken overheidsorganisaties om rechtmatige bekostigingsopties te inventariseren. Ook voerden we interviews met veldpartijen om de uitvoerbaarheid en werkbaarheid van de rechtmatige opties in kaart te brengen.

We concluderen dat alternatieve bekostigingsopties voor het Stagefonds onmogelijk zijn of voor veldpartijen onwenselijk zijn. Daardoor bestaat er een breed draagvlak bij de geïnterviewde partijen voor continuering van het huidige Stagefonds, waarbij enkele aanpassingen mogelijk zijn. In april 2024 heeft VWS het rapport aangeboden aan de Tweede Kamer. Mede op basis van dit rapport gaan IZA-partijen verder met elkaar in gesprek over hoe de bekostiging van stagebegeleiding in de toekomst vorm te geven.

Geschreven door