Als je het doet, doe het dan goed

Onderzoek toekomstbestendige geboortezorg in regio Zoetermeer

SiRM deed in opdracht van het HagaZiekenhuis onafhankelijk onderzoek naar een toekomstbestendige inrichting van de geboortezorg in regio Zoetermeer. We concluderen dat zowel uitbreiding van bevallingen op locatie Zoetermeer als bevallingen elders in een ander ziekenhuis in de regio tot toekomstbestendige geboortezorg voor kunnen leiden, mits zorgvuldig uitgewerkt. We brachten in kaart wat daarvoor nodig is.

Sinds 1 maart 2023 zijn het HagaZiekenhuis (Haga) en het LangeLand Ziekenhuis gefuseerd tot één ziekenhuis met twee locaties: HagaZiekenhuis Zoetermeer en HagaZiekenhuis Den Haag. Aan deze fusie ligt een hoofdlijnenakkoord waarin wordt uitgegaan van een profielaanpassing van Haga Zoetermeer die gericht is op rendementsverbetering. Onderdeel daarvan is aanpassing van de geboortezorg vanaf 2026, met daarbij de afspraak dat betrokken partijen in de regio dit verder samen uitwerken.

De raad van bestuur van het Haga vroeg adviesbureau SiRM om een onderzoek uit te voeren naar toekomstbestendige geboortezorg in de regio Zoetermeer. Daarbij gaf zij aan dat alle inrichtingsmogelijkheden mogelijk zijn, ook het behoud van acute geboortezorg in Haga Zoetermeer. SiRM betrok gedurende het onderzoek een brede groep aan belanghebbenden binnen het Haga en daarbuiten. We onderzochten twee inrichtingsmogelijkheden in detail: ‘Bevallingen elders in de regio’ en ‘Uitbreiding bevallingen in Haga Zoetermeer’.

Op basis van uitgebreid kwalitatief en kwantitatief onderzoek concludeert SiRM dat beide inrichtings¬mogelijkheden tot toekomstbestendige geboortezorg voor de inwoners van de regio Zoetermeer kunnen leiden, mits deze zorgvuldig worden uitgewerkt. Dit gaat voor beide inrichtingsmogelijkheden niet vanzelf en vraagt aanzienlijk (bestuurlijk) commitment en inspanningen van alle betrokkenen. We benadrukken dus: Als je het doet, doe het dan goed.
Voor een toekomstbestendige invulling van ‘Bevallingen elders’ is verplaatsing van geboortezorg naar GHZ, RdGG en Alrijne nodig. Dit vraagt (bestuurlijk) commitment en forse inspanningen om de capaciteit in die ziekenhuizen te organiseren en om de netwerkzorg voor inwoners van Zoetermeer opnieuw in te richten. De grootste onzekerheid hierbij is of GHZ, RdGG en Alrijne (op tijd) over voldoende capaciteit kunnen beschikken en of deze in de toekomst toereikend is gezien de demografische groei in de regio. Het gaat hierbij niet alleen over geboortezorgcapaciteit. Ook de klinische zorg voor pasgeborenen en andere kinderen moet bij sluiting van Haga Zoetermeer overgenomen worden in de regio.

Voor een toekomstbestendige invulling van ‘Uitbreiding bevallingen’ is een stijging van het aantal bevallingen nodig om doelmatig te kunnen werken en blijft Haga Zoetermeer een basisziekenhuis. Een keuze voor deze inrichtingsmogelijkheid vraagt om commitment van zorgverzekeraars en medisch specialisten, en om het verbeteren van de positionering van Haga Zoetermeer om het marktaandeel te vergroten. De grootste onzekerheid hierbij is of Haga Zoetermeer het tij weet te keren na jarenlange (financiële) problemen. Daarnaast is het onzeker of de medisch specialisten uit Haga Den Haag de verschillen in werkwijze tussen de locaties kunnen accepteren.

We hebben in ons advies benadrukt dat na jarenlange onzekerheid een duidelijke beslissing over de langetermijninrichting van de tweedelijnsgeboortezorg in Zoetermeer nodig is, mét volledige commitment van de medisch specialisten, de ziekenhuizen in de regio en zorgverzekeraars.

De raad van bestuur van het Haga heeft mede op basis van het onderzoek besloten dat Haga Zoetermeer zich gaat richten op uitbreiding van de geboortezorg in Zoetermeer.

Downloads en links

Geschreven door