Senior consultant
Senior consultant
“Bij SiRM kan ik mijn perspectieven als arts en beleidsmaker gebruiken om de knelpunten van zorg op macroniveau te analyseren en zo bij te dragen aan de zorg van de toekomst.”

Fons kent de werkvloer van de zorg uit eerste hand en raakte geïnspireerd om op macroniveau te werken aan de uitdagingen van de toekomst. Complexiteit en uiteenlopende belangen vragen om heldere analyses en overkoepelende oplossingen om zo de zorg naar een hoger niveau te tillen.

Geprikkeld door de combinatie van mens en wetenschap volgde Fons de studie geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam, die hij in 2016 cum laude afrondde. Hierna volgde een periode als ANIOS interne geneeskunde in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis en ANIOS psychiatrie bij de Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam. Ook werkte hij als medisch coördinator voor Stichting Bootvluchteling op Lesbos, Griekenland, waar hij in kamp Moria een nieuwe medische kliniek voor vluchtelingen heeft opgezet.

Werkend als arts merkte hij sterk warm te lopen voor het analyseren van complexe problemen om tot diagnoses te komen, maar dat hij dit veel liever zou doen voor de gehele zorg omdat ruimte voor verbetering veelal daar te vinden is. Bij SiRM gebruikt Fons nu de opgedane perspectieven van arts, manager en beleidsmaker om de knelpunten binnen de zorg te onderzoeken en tot oplossingen te komen om zo een directe bijdrage te leveren aan de samenleving. Hij werkt voornamelijk binnen de ggz, de (acute) ziekenhuiszorg en op beleidsvraagstukken rond geneesmiddelen.

Voorbeelden van projectervaring:

  • Impactanalyse beroepenstructuur psychologische zorg: SiRM begeleidde verenigingen in de psychologische zorg bij het opstellen van een vernieuwde beroepenstructuur. Voordat de minister een principebesluit kon nemen over deze vernieuwing was een impactanalyse gevraagd. Fons werkte mee aan het inventariseren van verwachte effecten en het vertalen hiervan naar een sluitende analyse.
  • Spoedplein Tilburg: Samenwerkende zorgpartijen in de regio Hart van Brabant willen nieuwbouw in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis aangrijpen om een spoedplein in te richten wat aansluit op de SEH. SiRM begeleidde de partijen bestuurlijk en zorginhoudelijk, om tot een gedeelde visie en plan voor deze samenwerking te komen.
  • Een groot topklinisch ziekenhuis wenst beter inzicht te krijgen in de verwachte ontwikkeling van hun zorgvraag en welke strategische keuzes zij hierin kunnen maken. SiRM onderzocht dit voor hen op basis van kwantitatieve analyses en inhoudelijke betrokkenheid van zorgverleners. Het ziekenhuis gebruikte deze inzichten voor contracteringsgesprekken met zorgverzekeraars en het eigen strategische beleid.
  • Impactanalyse nieuwe urgentie-indeling ambulancezorg: Om beter recht te doen aan de medische behoeften van patiënten en om samenwerking te bevorderen, heeft Ambulancezorg Nederland (AZN) een nieuwe urgentie-indeling voorgesteld. SiRM analyseerde voor AZN de verwachte impact van de voorgestelde herziening en stelde een implementatieplan op waarmee deze zorgvuldig geïmplementeerd kan worden.
  • Verkenning kwaliteitsstandaard voor zorg bij differences in sex development (DSD): De zorg voor, en rechten van mensen met een variatie in de geslachtelijke ontwikkeling krijgt (inter)nationaal steeds meer aandacht. In opdracht van ZonMw voerde SiRM een verkenning uit naar een op te stellen kwaliteitsstandaard voor deze zorg. Hiervoor betrok SiRM belanghebbende partijen en een panel van experts voor een uiteenzetting van medische, psychosociale, ethische en juridische vraagstukken.
  • Inventarisatie Gepast Gebruik Dure Geneesmiddelen (GGDG): Om de toegankelijkheid en betaalbaarheid van (farmaceutische) zorg in de toekomst goed te houden, hebben verenigingen van patiënten, zorgverleners, ziekenhuizen en zorgverzekeraars het programma GGDG opgesteld. Hierin wordt gekeken hoe met een lager volume van kostbare geneesmiddelen, dezelfde of betere resultaten voor patiënten bereikt kunnen worden. SiRM voerde in samenwerking met het Radboudumc de eerste fase van dit programma uit, gericht op het inventariseren van bestaande interventies en kennishiaten.