Kwaliteitsindicatoren
Menu

Saskia van der Erf

Partner Healthcare
Vooral actief in Acute zorg, Geestelijke gezondheidszorg en Farmaceutische zorg

“Samen met collega’s complexe maatschappelijke vraagstukken ontrafelen en heldere oplossingen formuleren, daar geniet ik van. In gesprek met, en met oog voor de belangen van betrokken partijen. Om een advies te geven dat impact heeft.”

De projecten die Saskia leidt zijn vaak gericht op het oplossen van complexe (beleids)vraagstukken waar elementen zoals kwaliteit van zorg, financiering, bekostiging en regulering een rol spelen. Tijdens de projecten is het doel vaak om met verschillende partijen uit de zorg (en het sociaal en veiligheidsdomein) tot consensus te komen. Om deze consensus te bereiken legt Saskia de nadruk op het perspectief van de patiënt en de gedeelde belangen van de betrokken partijen.

Saskia van der Erf studeerde civiele techniek aan de Technische Universiteit Delft. Ze merkte dat haar interesse voornamelijk uitging naar organisatorische en strategische vraagstukken in de gezondheidszorg toen zij ging werken bij organisatieadviesbureau Andersson Elffers Felix. Daar werkte ze aan verschillende projecten voor zorgverzekeraars, thuiszorg en verpleeg- en verzorgingsorganisaties.

In 2008 verhuisde Saskia naar Singapore waar ze als Analyst in het Health Services Research team de ziekenhuizen van Singapore Health Services ondersteunde met toegepast onderzoek om de zorgverlening te verbeteren. Ook volbracht Saskia tijdens haar verblijf in Singapore een Postgraduate Certificate Health Economics aan de universiteit van Aberdeen.

Ze werkte vervolgens drie jaar bij de Franse Nationale Zorgverzekeraar als gezondheidseconoom in het strategie team. Daar was ze verantwoordelijk voor het opzetten van een internationaal netwerk rondom specifieke onderdelen van het gezondheidssysteem zoals geneesmiddelen, betaling van zorgaanbieders en disease management programma’s. Ze was daarnaast projectleider binnen de zorgverzekeraar voor de zorgpadanalyses van diabetes en ggz.

Bij SiRM is Saskia eindverantwoordelijk partner van projecten voor verschillende opdrachtgevers in de zorg, waaronder zorgaanbieders, het ministerie van VWS, zorgverzekeraars en de farmaceutische industrie.

Voorbeelden van projectervaring

  • Ontwikkelingen vraag en aanbod acute keten. In opdracht van Netwerk Acute Zorg Brabant (NAZB) heeft SiRM samen met een werkgroep uit het tactisch ROAZ vraag- en aanbodontwikkelingen in de spoedzorgketen in kaart gebracht. Hiervoor ontwikkelde SiRM een Excel-model waarin de ontwikkelingen gekwantificeerd werden. Om pro-actief om te gaan met de uitdagingen die deze ontwikkelingen met zich meebrengen heeft SiRM drie programmalijnen gedefinieerd: dempen van de vraag, verhogen van de productiviteit en verhogen van netto instroom van het personeel.
  • Rol van triagesystemen bij toename van spoedinzetten. SiRM onderzocht welke rol triagesystemen in de ambulancezorg spelen bij de recente toename van spoedinzetten. SiRM voerde een kwalitatieve en kwantitatieve analyse uit om deze vraag te beantwoorden. SiRM organiseerde meerdere focusgroepen met medisch managers ambulancezorg en ambulanceverpleegkundigen en verpleegkundig centralisten. Voor de kwantitatieve analyse vroeg SiRM meldings-, triage en ritgegevens uit bij acht ambulanceorganisaties voor drie jaren.
  • Verduidelijking beroepenstructuur psychologische en pedagogische zorg. SiRM ondersteunt verenigingen in de psychologische en pedagogische zorg bij het verduidelijken van de beroepenstructuur voor die zorg. Samen met onafhankelijk voorzitter Alexander Rinnooy Kan werkt SiRM met de voorzitters van de verenigingen aan een advies voor een duidelijkere beroepenstructuur. In voorbereiding hierop inventariseerde SiRM de vraag naar en het aanbod van zorg in alle domeinen waar psychologische en pedagogische zorg geleverd wordt.
  • Evaluatie leidraad gezamenlijke inkoop MSZ-geneesmiddelen. In opdracht van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) evalueerde SiRM de leidraad gezamenlijke inkoop geneesmiddelen in de medisch specialistische zorg (MSZ). We concludeerden dat duiding van de mededingingsregels heeft geholpen, maar dat het geen panacee is voor lagere prijzen van MSZ-geneesmiddelen. We baseren onze conclusie op deskresearch en circa 25 interviews met onder andere ziekenhuisapothekers, zorgverzekeraars, inkopers van medische hulpmiddelen en brancheorganisaties.
  • Ex durante evaluatie van de geneesmiddelenvisie van VWS. In opdracht van VWS (directie Geneesmiddelen en Medische Technologie) voerde SiRM in samenwerking met adviesbureau Common Eye een ex durante (tussentijdse) evaluatie van de geneesmiddelenvisie uit. De tussentijdse evaluatie had enerzijds een verantwoordingsaspect, namelijk het evalueren van het effect tot op heden, en anderzijds een lerend aspect, namelijk het geven van aanbevelingen voor aanscherping van het beleid. Ook deden we een aanzet voor indicatoren voor het meten van de doeltreffendheid van het geneesmiddelenbeleid.
  • Value based healthcare analyse van nieuwe zorgmodule geboortezorg. Voor een groot STZ ziekenhuis, de coöperatie van verloskundigen en de kraamorganisaties in de regio, analyseerde SiRM de verandering in maatschappelijke uitgaven door invoering van een nieuwe zorgmodule. SiRM berekende de verwachte verschuiving in uitgaven van de zorgverzekeraars (= inkomsten zorgaanbieders) en de verwachte verschuiving in kosten van de zorgaanbieders.

Publicaties van

Publicatie 27 oktober 2020
Een vernieuwde beroepenstructuur voor de psychologische zorg
Door Geraline Boonzaaijer, Saskia van der Erf, Michelle Rijnen
Kwaliteit
Geestelijke gezondheidszorg
Publicatie 5 november 2019
Duiding helpt, maar is geen panacee - Evaluatie ACM leidraad gezamenlijke inkoop geneesmiddelen
Door Saskia van der Erf, Jan-Peter Heida
Contractering
Mededinging
Farmaceutische zorg
Publicatie 4 juli 2019
Op naar hoger hangend fruit - Ex durante evaluatie geneesmiddelenvisie 2016-2018
Door Saskia van der Erf
Kwaliteit
Financiering en bekostiging
Contractering
Farmaceutische zorg
Publicatie 24 juni 2019
Van duizend bloemen naar een boeket
Door Michelle Rijnen, Saskia van der Erf
Kwaliteit
Financiering en bekostiging
Ziekenhuiszorg
Publicatie 5 mei 2019
Verduidelijking beroepenstructuur psychologische en pedagogische zorg nodig
Door Michelle Rijnen, Geraline Boonzaaijer, Saskia van der Erf
Kwaliteit
Geestelijke gezondheidszorg
Publicatie 4 mei 2019
Triagesystemen geen oorzaak recente toename spoedinzetten
Door Jolien de Haas, Saskia van der Erf
Kwaliteit
Acute zorg
Publicatie 12 januari 2019
Vergrijzing vraagt om creativiteit
Door Saskia van der Erf
Kwaliteit
Acute zorg
Eerstelijns zorg
Ziekenhuiszorg
Publicatie 26 september 2018
Benut potentieel - Evaluatie programma DO 2006 - 2017
Door Jolien de Haas, Saskia van der Erf
Kwaliteit
Financiering en bekostiging
Eerstelijns zorg
Geestelijke gezondheidszorg
Langdurige zorg
Ziekenhuiszorg
Publicatie 16 september 2018
MIND Kennisagenda
Door Geraline Boonzaaijer, Saskia van der Erf
Kwaliteit
Geestelijke gezondheidszorg
Publicatie 18 juni 2018
Zorgcoördinatie in de spoedzorgketen - de juiste zorg op de juiste plek
Door Saskia van der Erf
Kwaliteit
Acute zorg
Publicatie 20 maart 2018
Plan van aanpak 24/7 meldpunt voor personen met psychische kwetsbaarheid in Oost-Veluwe
Door Geraline Boonzaaijer, Jolien de Haas, Saskia van der Erf
Kwaliteit
Financiering en bekostiging
Contractering
Geestelijke gezondheidszorg
Maatschappelijke ondersteuning
Publicatie 10 februari 2018
Drukte op de SEH vergt integrale aanpak
Door Saskia van der Erf
Kwaliteit
Acute zorg
Ziekenhuiszorg
Publicatie 25 januari 2018
Kwaliteitskader Spoedzorgketen
Door Geraline Boonzaaijer, Saskia van der Erf
Kwaliteit
Acute zorg
Publicatie 1 december 2017
Verbeteren melding van personen met verward gedrag
Door Geraline Boonzaaijer, Saskia van der Erf
Kwaliteit
Financiering en bekostiging
Acute zorg
Geestelijke gezondheidszorg
Maatschappelijke ondersteuning
Publicatie 16 november 2017
Versterking inkoop van geneesmiddelen door ziekenhuizen
Door Saskia van der Erf, Jan-Peter Heida
Contractering
Farmaceutische zorg
Ziekenhuiszorg
Publicatie 8 november 2017
Passend vervoer voor personen met verward gedrag
Door Geraline Boonzaaijer, Saskia van der Erf
Kwaliteit
Financiering en bekostiging
Regulering
Acute zorg
Geestelijke gezondheidszorg
Maatschappelijke ondersteuning
Publicatie 27 oktober 2017
GGz-triagewijzer
Door Geraline Boonzaaijer, Saskia van der Erf
Kwaliteit
Geestelijke gezondheidszorg
Publicatie 9 juni 2017
Ordening ambulancezorg 2020
Door Saskia van der Erf, Jan-Peter Heida
Kwaliteit
Mededinging
Regulering
Acute zorg
Ziekenhuiszorg
Publicatie 30 maart 2017
Generieke module Acute Psychiatrie
Door Geraline Boonzaaijer, Saskia van der Erf
Kwaliteit
Acute zorg
Geestelijke gezondheidszorg
Maatschappelijke ondersteuning
Publicatie 5 april 2016
Evaluatie overheveling geneesmiddelen
Door Geraline Boonzaaijer, Saskia van der Erf, Jan-Peter Heida
Kwaliteit
Financiering en bekostiging
Contractering
Farmaceutische zorg
Ziekenhuiszorg
Publicatie 19 juni 2015
Transparantie oncologische zorg UMC's
Door Saskia van der Erf
Kwaliteit
Ziekenhuiszorg
Publicatie 15 april 2015
Maatschappelijke Kosten Baten Afweging geboortezorg
Door Saskia van der Erf, Jan-Peter Heida
Kwaliteit
Geboortezorg
Bekijk al onze publicaties

Contact

dr. Jan-Peter Heida (partner)
+31 6 41 36 23 59 jp.heida@sirm.nl

Pam van der Meer (officemanager)
+31 6 21 32 55 55 pam.vandermeer@sirm.nl

SiRM

WTC Utrecht
Stadsplateau 17
3521 AZ Utrecht


info@sirm.nl
Google maps

KvK SiRM Group B.V.: 67397395
KvK SiRM Healthcare B.V.: 67401600